Đọc và ngẫm: "Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị. [Trích 14 điều răn của Phật] "
Chú ý: Các nội dung sai QUY ĐỊNHLuật chính tả sẽ bị XÓA
Nếu bạn đang gởi bài, hãy đọc qua bài này!

Tất cả bài

 1. Sẹo hoại tử cơ tim, tổn thương cơ tim dưới thượng tâm mạc, blốc phân nhánh [100 ECG]

  Sẹo hoại tử cơ tim, Tổn thương cơ tim dưới thượng tâm mạc, Blốc phân nhánh
  Điện tâm đồ số: 87; Tuổi: 67 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 60 chu kỳ/ phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 1,5 mm.
  - Thời gian: 0,10".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: giữa +60° và +90°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1, V2; dương ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 2. Rung nhĩ, rối loạn tái cực, td sẹo hoại tử cơ tim [100 ECG]

  Rung nhĩ, Rối loạn tái cực, TD sẹo hoại tử cơ tim
  Điện tâm đồ số: 88; Tuổi: 62 tuổi.  Nhịp: nhịp thất không đều 75 chu kỳ/phút, không thấy sóng nhĩ.

  Sóng P: không có sóng P (có sóng dao động nhỏ quanh đường đẳng điện: sóng f).
  Dẫn truyền nhĩ - thất:
  - Không xác định được.

  Phức bộ QRS:
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Biên độ: bình thường.
  - Thời ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 3. Tăng gánh tâm thu thất trái [100 ECG]

  Tăng gánh tâm thu thất trái
  Điện tâm đồ số: 89; Tuổi: 45 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 85 chu kỳ/ phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 2 mm.
  - Thời gian: 0,08".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: khoảng +60°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1, dương từ V2 đến V6.
  - Hình thái: không có gì đặc ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 4. Sẹo hoại tử cơ tim, tăng gánh tâm thu, td blốc nhĩ - thất cấp i [100 ECG]

  Sẹo hoại tử cơ tim, Tăng gánh tâm thu, TD blốc nhĩ - thất cấp I
  Điện tâm đồ số: 90; Tuổi: 79 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 82 chu kỳ/ phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 1 mm.
  - Thời gian: 0,13”.
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: giữa +60° và +90°.
  - Hình thái: 2 đỉnh ở D2.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1, V2, 2 đỉnh ở V3, V4.
  - Hình ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 5. Dày nhĩ phải, dày thất phải, ngấm digitalis [100 ECG]

  Dày nhĩ phải, dày thất phải, Ngấm Digitalis
  Điện tâm đồ số: 81; Tuổi: 19 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 110 chu kỳ/phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 3,5 mm.
  - Thời gian: 0,08".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: giữa +60° và +90°’
  - Hình thái: nhọn ở D2, D3, aVR, aVF.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1 , V2, V3, dương từ V4 đến V6.
  ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 6. Hoại tử cơ tim trước rộng bán cấp, td dày nhĩ phải [100 ECG]

  Hoại tử cơ tim trước rộng bán cấp, TD dày nhĩ phải
  Điện tâm đồ số: 82; Tuổi: 72 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 82 chu kỳ/ phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 2,5 mm.
  - Thời gian: 0,08".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: giữa +60° và +90°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1, V2; dương từ V3, đến V6.
  ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 7. Điện tâm đồ bình thường [100 ECG]

  Điện tâm đồ bình thường
  Điện tâm đồ số: 83; Tuổi: 36 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang hơi không đều 70 chu kỳ/ phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 1 mm.
  - Thời gian: 0,08".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: khoảng 0°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: dương.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Dẫn truyền nhĩ - ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 8. Dày nhĩ phải [100 ECG]

  Dày nhĩ phải
  Điện tâm đồ số: 84; Tuổi: 31 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang hơi không đều 70 - 85 chu kỳ/ phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 3 mm.
  - Thời gian: 0,08".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: giữa +60° và +90°.
  - Hình thái: nhọn ở D2, D3, aVF.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1, dương từ V2 đến V6.
  - Hình thái: không có gì đặc ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 9. Blốc nhĩ - thất cấp ii, rối loạn tái cực [100 ECG]

  Blốc nhĩ - thất cấp II, Rối loạn tái cực
  Điện tâm đồ số: 85; Tuổi: 68 tuổi.  Nhịp: nhịp nhĩ đều 72 chu kỳ/phút. Nhịp thất không đều nhưng có các khoảng đều với tần số 72 chu kỳ/ phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 1 mm.
  - Thời gian: 0,08".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: giữa +60° và +90°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 10. Dày thất trái, td dày nhĩ trái [100 ECG]

  Dày thất trái, TD dày nhĩ trái
  Điện tâm đồ số: 86; Tuổi: 39 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang hơi không đều 65 chu kỳ/ phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 1 mm.
  - Thời gian: 0,10".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: giữa 0° và +30°.
  - Hình thái: 2 đỉnh ở D1.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1, dương từ V2 đến V6.
  - Hình thái: pha âm rộng ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ