Đọc và ngẫm: "Có bệnh xem xét đã rồi mới cho thuốc, vì ngại đêm mưa vất vả không chịu thǎm mà đã cho phương, đó là tội lười. [Trích 8 tội cần tránh - Lê Hữu Trác] "
Chú ý: Các nội dung sai QUY ĐỊNHLuật chính tả sẽ bị XÓA
Nếu bạn đang gởi bài, hãy đọc qua bài này!

Bài viết mới gửi

 1. Marked prolongation of the qt interval – long qt syndrome [150 ECG]

  Marked prolongation of the QT interval – long QT syndrome  ANSWER 141

  The ECG shows:
  • Sinus rhythm, rate 91/min
  • Normal PR interval
  • Normal axis
  • Normal QRS complexes
  • Prolonged QT interval (QT = 492 ms; QTc = 598 ms)
  • Inverted T waves in leads V2–V5
  Clinical interpretation
  This is clearly a very abnormal ECG, with a markedly prolonged QT interval ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 2. Muscle artefact, possibly parkinson’s disease; the wpw syndrome type a [150 ECG]

  Muscle artefact, possibly Parkinson’s disease; the WPW syndrome type A  ANSWER 142

  The ECG shows:
  • Sinus rhythm, rate 100/min
  • Slow rhythmic waves, the baseline in some ways resembling atrial flutter, but slower and coarser
  • Short PR intervals
  • Slurred upstroke of the QRS complexes, particularly in lead I
  • T wave inversion in the anterior leads
  Clinical ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 3. Anterolateral t wave inversion due to lithium therapy [150 ECG]

  Anterolateral T wave inversion due to lithium therapy  ANSWER 143

  The ECG shows:
  • Sinus rhythm, rate 50/min
  • Normal axis
  • Normal QRS complexes
  • T wave inversion in leads I, VL, V4–V6
  Clinical interpretation
  Anterolateral T wave inversion is most commonly due to ischaemia, but this seems unlikely in a young woman with no evidence of heart disease. A cardiomyopathy ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 4. The brugada syndrome [150 ECG]

  The Brugada syndrome  ANSWER 144

  The ECG shows:
  • Sinus rhythm, rate 70/min
  • Normal PR interval and QRS complex duration
  • Normal axis
  • QRS complexes in leads V1–V2 show an RSR1 pattern
  • ST segments elevated, and downward-sloping, in leads V1–V2
  Clinical interpretation
  This is not a normal ECG. The appearances in leads V1–V2 are characteristic of the ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 5. The wpw syndrome type b, and an unrelated coarctation of the aorta [150 ECG]

  The WPW syndrome type B, and an unrelated coarctation of the aorta  ANSWER 145
  The ECG (note: leads at half sensitivity) shows :
  • Sinus rhythm, rate 50/min
  • Very short PR interval
  • Normal axis
  • Slurred upstroke to ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 6. The wpw syndrome type a, with paroxysmal atrial fibrillation [150 ECG]

  The WPW syndrome type A, with paroxysmal atrial fibrillation  ANSWER 146
  The upper ECG shows:
  • Sinus rhythm, rate 64/min
  • Short PR interval, best seen in leads V4–V5
  • Normal axis
  • Dominant R waves in lead V1
  • Slurred upstroke (delta wave) in the QRS complexes The lower ECG (rhythm strip) shows:
  • A broad complex tachycardia
  • Rate about 230/min
  ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 7. Inferolateral nstemi; ventricular fibrillation during exercise testing [150 ECG]

  Inferolateral NSTEMI; ventricular fibrillation during exercise testing  ANSWER 147
  The top ECG shows:
  • Sinus rhythm, rate 65/min
  • Normal axis
  • ‘Splintered’ QRS complex in leads II–III, VF, V6 – otherwise normal QRS complexes, duration 100 ms
  • T waves inverted in leads II–III, VF, V5–V6
  Clinical interpretation
  The ‘splintered’ QRS complex in the inferior leads ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 8. Atrial fibrillation with lbbb; aortic regurgitation due to syphilitic aortitis [150 ECG]

  Atrial fibrillation with LBBB; aortic regurgitation due to syphilitic aortitis  ANSWER 148

  The ECG shows:
  • Broad complex tachycardia
  • Irregular rhythm, rate 130–200/min
  • No clear P waves but irregular baseline, best ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 9. Right atrial and right ventricular hypertrophy [150 ECG]

  Right atrial and right ventricular hypertrophy  ANSWER 149

  The ECG shows:
  • Sinus rhythm, rate 81/min
  • Markedly peaked P waves (best seen in leads II, V1)
  • Normal axis
  • Dominant R wave in lead V1
  The chest X-ray ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 10. Atrial fibrillation with a rapid ventricular rate and ischaemic changes [150 ECG]

  Atrial fibrillation with a rapid ventricular rate and ischaemic changes  ANSWER 150

  The ECG shows:
  • Atrial fibrillation
  • Normal axis
  • Irregular QRS complexes with a ventricular rate of up to 200/min
  • Otherwise ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
Trang 1 trên 62 1231151 ... CuốiCuối