Đọc và ngẫm: "Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại. [Trích 14 điều răn của Phật] "
Chú ý: Các nội dung sai QUY ĐỊNHLuật chính tả sẽ bị XÓA
Nếu bạn đang gởi bài, hãy đọc qua bài này!

Tất cả bài

 1. Hoại tử cơ tim trước rộng [100 ECG]

  Hoại tử cơ tim trước rộng
  Điện tâm đồ số: 66; Tuổi: 42 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 80 chu kỳ/ phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 1,5 mm.
  - Thời gian: 0,09".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: giữa +60° và +90°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1, V2; dương từ V3 đến V6.
  - Hình thái: không có ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 2. Blốc nhánh phải, sẹo hoại tử cơ tim [100 ECG]

  Blốc nhánh phải, Sẹo hoại tử cơ tim
  Điện tâm đồ số: 67 Tuổi: 67 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 65 chu kỳ/ phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 1 mm.
  - Thời gian: 0,10".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: giữa + 30° và + 60°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: dương.
  - Hình thái: 2 đỉnh từ V4 đến V6.
  Dẫn ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 3. Thiếu máu - tổn thương cơ tim, td blốc phân nhánh trái trước [100 ECG]

  Thiếu máu - tổn thương cơ tim, TD blốc phân nhánh trái trước
  Điện tâm đồ số: 68; Tuổi: 55 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 85 - 90 chu kỳ/phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 1,5 mm.
  - Thời gian: 0,10".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: khoảng +60°.
  - Hình thái: móc nhẹ ở D2.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1, dương từ V2 đến V6.
  - Hình ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 4. Tim nhanh thất [100 ECG]

  Tim nhanh thất
  Điện tâm đồ số: 69; Tuổi: 43 tuổi.  Nhịp: nhịp thất đều 170 chu kỳ/ phút; nhĩ đồ chắc là chồng lên sóng T nên khó thấy.
  Sóng P: chắc là có sóng P, dưới dạng một móc nhỏ ở phần dưới của các phức bộ thất (V2).
  Dẫn truyền nhĩ - thất:
  - Thời gian: không xác định được.

  Phức bộ QRS:
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Biên độ: bình thường.
  - Thời ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 5. Ngoại tâm thu thất, tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc, phì đại thất trái [100 ECG]

  Ngoại tâm thu thất, Tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc, Phì đại thất trái
  Điện tâm đồ số: 70; Tuổi: 69 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 130 chu kỳ/phút, ngoại tâm thu thất.

  Sóng P:
  - Biên độ: 2 mm.
  - Thời gian: 0,08".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: giữa +60° và +90°.
  - Hình thái: nhọn ở D2, D3.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: dương. ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 6. Tổn thương cơ tim dưới thượng tâm mạc [100 ECG]

  Tổn thương cơ tim dưới thượng tâm mạc
  Điện tâm đồ số: 71; Tuổi: 26 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang 60 - 70 chu kỳ/ phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 1 mm.
  - Thời gian: 0,08".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: khoảng +60°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: dương.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Dẫn truyền ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 7. Phì đại nhĩ phải,blốc nhánh phải, tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc [100 ECG]

  Phì đại nhĩ phải,Blốc nhánh phải, Tổn thương cơ tim dưới nội tâm mạc
  Điện tâm đồ số: 72; Tuổi: 25 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 100 chu kỳ/ phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 2 mm.
  - Thời gian: 0,11".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: khoảng +60°.
  - Hình thái: 2 đỉnh ở D1.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1, dương từ V2 đến V6.
  - Hình ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 8. Ngoại tâm thu thất, rối loạn tái cực [100 ECG]

  Ngoại tâm thu thất, Rối loạn tái cực
  Điện tâm đồ số: 73; Tuổi: 62 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang 90 chu kỳ/phút có ngoại tâm thu thất.

  Sóng P:
  - Biên độ: 1 mm.
  - Thời gian: 0,08".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: khoảng +60°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: dương.
  - Hình thái: 2 đỉnh ở V2, V3.
  ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 9. Nhịp nhanh xoang, tăng gánh tâm thu thất trái [100 ECG]

  Nhịp nhanh xoang, Tăng gánh tâm thu thất trái
  Điện tâm đồ số: 74; Tuổi: 68 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 130 chu kỳ/phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 2 mm.
  - Thời gian: 0,08".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: khoảng +60°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: 2 pha ở V1, dương từ V2 đến V6.
  - Hình thái: không ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ
 10. Nhịp chậm xoang, blốc nhánh phải, rối loạn tái cực lan toả [100 ECG]

  Nhịp chậm xoang, Blốc nhánh phải, Rối loạn tái cực lan toả
  Điện tâm đồ số: 75; Tuổi: 63 tuổi.  Nhịp: nhịp xoang đều 58 chu kỳ/ phút.

  Sóng P:
  - Biên độ: 2 mm.
  - Thời gian: 0,10".
  Chuyển đạo ngoại biên:
  - Trục điện học: giữa +30° và +60°.
  - Hình thái: không có gì đặc biệt.
  Chuyển đạo trước tim:
  - Đặc điểm: dương.
  - Hình thái: nhọn từ V1 ...
  Chuyên mục
  Điện tâm đồ