Đọc và ngẫm: "Lại như xét bệnh còn lơ mơ, sức học còn non đã cho thuốc chữa bệnh, đó là tội dốt nát. [Trích 8 tội cần tránh - Lê Hữu Trác] "
Chú ý: Các nội dung sai QUY ĐỊNHLuật chính tả sẽ bị XÓA
Nếu bạn đang gởi bài, hãy đọc qua bài này!

Quản lý thẻ tag

Thuốc: Xylocaine jelly

Quản lý thẻ tag

Bạn có thể thêm 2 thẻ tag vào chủ đề này.

You may add multiple tags by separating them with a comma (,). Note: Tags are visible to all users.