Trào ngược dạ dày thực quản là bệnh lý khá ph(ổ) b(i.ế)n, có thể gặp ở cả trẻ em và ng(ườ)i l(ớ)n.