Hướng Dẫn Cách Khám Tim Mạch
Giảng viên: BS.Nguyễn Tuấn Hải
Bộ môn Nội Trường Đại học Y Hà Nội