Có bác nào có tài liệu hình ảnh chẩn đoán không cho em xin với... Email vinhttytbgm@gmail.com
>