Nhìn sơ sơ hình thấy ebook pdf này cũng đc người tạo ra làm rất công phu, thank bạn đã chia sẻ! , không biết nặng không bạn? Nhẹ thì bạn nên up lên để chia sẻ tiện hơn nhé