Acute anterolateral stemi [150 ECG] - Bài viết - Bệnh Học
Đọc và ngẫm: "Thấy bệnh dễ chữa nói dối là khó chữa, dọa người ta sợ để lấy nhiều tiền, đó là tội lừa dối. [Trích 8 tội cần tránh - Lê Hữu Trác] "
Chú ý: Các nội dung sai QUY ĐỊNHLuật chính tả sẽ bị XÓA
Nếu bạn đang gởi bài, hãy đọc qua bài này!

QuocBaoNet

Acute anterolateral stemi [150 ECG]

Cho điểm
Acute anterolateral STEMIANSWER 101

The ECG shows:
• Sinus rhythm, rate 103/min
• Normal axis
• Normal QRS complexes
• Raised ST segments in leads I, VL, V1–V6
Clinical interpretation
The ECG has the classic appearance of an acute anterolateral ST segment elevation myocardial infarction (STEMI).

What to do
Since this patient’s chest pain began more than 24 h ago, immediate percutaneous coronary intervention (PCI) or thrombolysis is not indicated. The breathlessness suggests that he may have developed left ventricular failure, and he must be admitted to hospital and treated with diuretics and if necessary intravenous nitrates to induce vasodilation. The patient will need long-term treatment with an angiotensinconverting enzyme inhibitor: the best time to begin treatment is a matter for debate but it should be within 2 or 3 days of the onset of the infarction. He will also need long-term treatment with aspirin, as a prophylactic against further infarction.

Summary
Acute anterolateral STEMI.
Nguồn: 150 ECG Problems (4th Edition)
Tác giả: John R. Hampton

Submit "Acute anterolateral stemi [150 ECG]" to Digg Submit "Acute anterolateral stemi [150 ECG]" to del.icio.us Submit "Acute anterolateral stemi [150 ECG]" to StumbleUpon Submit "Acute anterolateral stemi [150 ECG]" to Google Submit "Acute anterolateral stemi [150 ECG]" to Facebook Submit "Acute anterolateral stemi [150 ECG]" to Twitter Submit "Acute anterolateral stemi [150 ECG]" to MySpace

Tags: None Sửa Tags
Chuyên mục
Điện tâm đồ

Bình luận

# Đăng bình luận qua Facebook