Acute anterolateral stemi with ventricular extrasystoles [150 ECG] - Bài viết - Bệnh Học
Đọc và ngẫm: "Thấy bệnh dễ chữa nói dối là khó chữa, dọa người ta sợ để lấy nhiều tiền, đó là tội lừa dối. [Trích 8 tội cần tránh - Lê Hữu Trác] "
Chú ý: Các nội dung sai QUY ĐỊNHLuật chính tả sẽ bị XÓA
Nếu bạn đang gởi bài, hãy đọc qua bài này!

QuocBaoNet

Acute anterolateral stemi with ventricular extrasystoles [150 ECG]

Cho điểm
Acute anterolateral STEMI with ventricular extrasystoles
This ECG was recorded from a 50-year-old man who had had severe chest pain for 1 h. What does it show and what would you do?ANSWER 93

The ECG shows:
• Sinus rhythm, rate 70/min, with ventricular extrasystoles
• Normal axis
• Q waves in leads V3–V5; small Q waves in leads VL and V6
• Raised ST segments in leads I, VL, V3–V6
• Depressed ST segments in leads III, VF
Clinical interpretation
Ventricular extrasystoles associated with an acute anterolateral ST segment elevation myocardial infarction (STEMI).

What to do
The patient should be given diamorphine and aspirin immediately, and percutaneous coronary intervention (PCI) or thrombolysis as soon as possible. The extrasystoles should not be treated.

Summary
Acute anterolateral STEMI with ventricular extrasystoles.
Nguồn: 150 ECG Problems (4th Edition)
Tác giả: John R. Hampton

Submit "Acute anterolateral stemi with ventricular extrasystoles [150 ECG]" to Digg Submit "Acute anterolateral stemi with ventricular extrasystoles [150 ECG]" to del.icio.us Submit "Acute anterolateral stemi with ventricular extrasystoles [150 ECG]" to StumbleUpon Submit "Acute anterolateral stemi with ventricular extrasystoles [150 ECG]" to Google Submit "Acute anterolateral stemi with ventricular extrasystoles [150 ECG]" to Facebook Submit "Acute anterolateral stemi with ventricular extrasystoles [150 ECG]" to Twitter Submit "Acute anterolateral stemi with ventricular extrasystoles [150 ECG]" to MySpace

Tags: None Sửa Tags
Chuyên mục
Điện tâm đồ

Bình luận

# Đăng bình luận qua Facebook