PDA

Xem bản đầy đủ : Có cần thiết phải đổi tên nước ?adela1102
06-08-2013, 02:51 PM
Cũng có nhiều ý kiến yêu cầu đặt lại tên nước dựa trên căn cứ cho rằng “Việt Nam đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” chưa phải là nước xã hội chủ nghĩa vì thế “ không phản ánh được thực tế, đồng thời có thể gây ngộ nhận cho nhân dân về chủ nghĩa xã hội”. Tôi thiết nghĩ, để có được nhà nước “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” như ngày hôm nay có biết bao chiến sỹ, đồng bào Việt Nam đã phải hi sinh xương máu vì lý tưởng cộng sản, vì độc lập dân tộc, vì quyết tâm xây dựng một chế độ nhà nước của dân, do dân và vì dân mà ở đó không còn cảnh người bóc lột người, mọi người cùng phấn đấu xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.